Skip to Content

Félagslög Vistbyggðarráðs

Félagslög fyrir Vistbyggðarráð


Lögð til samþykktar á aukastofnfundi þann 13. apríl 2010

(breytingar gerðar 2013, 2016, 2017) 

 


HEITI OG AÐSETUR
1.gr. 
Félagið heitir Vistbyggðarráð.
Aðsetur félagsins er að Borgartúni 7a, Reykjavík
.
TILGANGUR OG MARKMIÐ
2. gr.
Tilgangur félagsins er að vera leiðandi vettvangur á sviði vistvænnar þróunar við skipulag, hönnun, byggingu, rekstur og viðhald mannvirkja á Íslandi.
Markmið félagsins er að hvetja til stöðugra umbóta í anda sjálfbærrar þróunar í mannvirkjagerð og skipulagi og stuðla þannig að því að þjóðin geti ávallt búið við heilbrigð og góð lífsskilyrði.

STOFNENDUR
3.gr.
Stofnendur félagsins eru eftirtaldir aðilar;

Almenna verkfræðistofan
Arkís ehf
ASK arkitektar
Arkitektur.is
Brunamálastofnun
Basalt arkitektar
Byko
EFF Eignarhaldsfélagið fasteign
EFLA
Fasteignir ríkissjóðs
Framkvæmdasýsla ríkisins
Hornsteinar
Háskólinn í Reykjavík
Húsasmiðjan
ÍAV
Ístak
KJG Ráðgjöf
Landslag ehf.
Landsvirkjun
Mannvit
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Orkuveita Reykjavíkur
Reitir fasteignafélag
Reykjavíkurborg
Ríkiskaup
Sólheimar
Teiknistofan Tark ehf.
Teiknistofa Halldórs Guðmundssonar
Urriðaholt hf.
Verkfræðistofnun Háskóla Íslands
Verkís
VSÓ Ráðgjöf
 
Engin sérréttindi tilheyra stofnendum félagsins.


AÐILD
4. gr.

Starfandi íslensk fyrirtæki, stofnanir, einstaklingar og sveitarfélög geta orðið aðilar. Þá er geta einstaklingar sótt um stuðningsaðild. Umsóknum um aðild skal beina til stjórnar og skal umsóknaraðild afgreidd á stjórnarfundi. Aðilar skulu greiða árgjald fyrir 1. mars ár hvert. Stjórn félagsins gerir tillögu að árgjaldi og leggur fyrir aðalfund. Aðilar skipa sér í flokka eftir upphæð árgjalds sem þeir velja af lista og hljóta áhrif í samræmi við þann flokk sem þeir skipa sér í. Flokkarnir skulu vera 4 talsins og færir lægsta upphæðin aðila í 4. Flokk með eitt atkvæði á aðalfundi, næst lægsta upphæðin í 3. flokk með tvö atkvæði á aðalfundi, næst hæsta upphæðin í 2. flokk með fjögur atkvæði og hæsta upphæðin færir aðila í 1. flokk sex atkvæði á aðalfundi. Einn og sami fulltrúi fer með öll atkvæði aðilans á fundi. Aðilar skulu tilkynna stjórn félagsins um úrsögn fyrir 1. febrúar ár hvert.


AÐALFUNDUR
5. gr.
Æðsta vald í málefnum félagsins hefur aðalfundur.
Aðalfund félagsins skal halda fyrir 1. maí ár hvert.  
Stjórn félagsins boðar til aðalfundar bréflega eða með rafpósti með minnst 14 daga fyrirvara. 
Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað.
Aðilar skulu skipa einn aðalfundarfulltrúa hver. Heimilt er aðilum að senda áheyrnarfulltrúa á aðalfund enda skulu þeir fyrirfram tilkynntir stjórn félagsins.
Aðilar sem hafa staðið skil á greiðslum félagsgjalda við upphaf aðalfundar hafa heimild til að  tilnefna aðalfundarfulltrúa.
Aðalfundarfulltrúar hafa umboð til fullnaðarafgreiðslu þeirra mála sem fyrir aðalfundi liggja, enda hafi þeirra verið  getið samkvæmt boðaðri dagskrá aðalfundar. 
Atkvæðisréttur aðalfundarfulltrúa veltur á þeim flokki aðila sem félagsgjöld hafa verið greidd fyrir. 
Aðalfundi stýrir kjörinn fundarstjóri.  Einnig skal kosinn ritari fundarins.


Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:
1.     Skýrsla stjórnar um störf félagsins á liðnu ári.
2.     Reikningsskil.
3.     Tillögur og breytingar á lögum félagsins.
4.     Kjör stjórnar.
5.     Kjör skoðunarmanna(sbr.9.gr.)

6.     Önnur mál.


Auka aðalfund skal halda ef aðilar með 2/3 skráðs atkvæðamagns óska þess. Einnig ef tveir stjórnarmenn krefjast þess eða framkvæmdarstjóri.

 

STJÓRN
6.gr.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum auk tveggja varamanna. Á stofnfundi skulu tveir stjórnarmanna kosnir til eins árs en hinir þrír skulu kosnir til tveggja ára. Annar varamaðurinn skal kosinn til tveggja ára en hinn til eins árs. Framvegis skulu tveir einstaklingar kosnir í stjórn auk varamanns annað hvert ár frá fyrsta aðalfundi eftir stofnfund en þrír skulu kosnir auk varamanns annað hvert ár frá öðrum aðalfundi. Skipunartími hvers stjórnarmanns er tvö ár í senn. Aðeins fulltrúar þeirra aðildarfélaga sem tilnefndir hafa verið og einstaklingsaðilar eru kjörgengir til stjórnar félagsins á aðalfundi. Kosning skal vera skrifleg og fer fram á aðalfundi. Það ár sem tveir stjórnarmenn eru í kjöri, skulu þeir tveir frambjóðendur er flest atkvæði hljóta vera aðalmenn en varamaður sá er næstur kemur í röðinni. Það ár sem þrír stjórnarmenn eru í kjöri, skulu þeir þrír frambjóðendur er flest atkvæði hljóta vera aðalmenn en varamaður sá er næstur kemur í röðinni. Falli atkvæði á jöfnu, skal varpa hlutkesti. Eftir aðalfund skiptir stjórnin sjálf með sér verkum, en kosnir skulu a.m.k. formaður, gjaldkeri og ritari sem jafnframt skal vera varaformaður. Stjórnin styŕir öllum málefnum félagsins milli aðalfunda og kemur fram út á við fyrir hönd þess. Stjórnin skal sjá til þess að skipulag og starfsemi félagsins sé jafnan í réttu og góðu horfi. Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbindura félagið. Stjórn félagsins veitir prókúruumboð fyrir félagið.


STJÓRNARFUNDIR
 7. gr.
Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda.  Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar.  Sama rétt á framkvæmdastjóri.  Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar.
Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund.  Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tök á að fjalla um málið, sé þess nokkur kostur.  Stjórnarmenn hafa jafnt atkvæðavægi á stjórnarfundi. Halda skal fundargerðarbók um það sem gerist á stjórnarfundum.


FRAMKVÆMDASTJÓRI
8. gr.
Stjórn félagsins er heimilt að ráða framkvæmdastjóra félagsins telji hún þess þörf.  Stjórn setur framkvæmdastjóra starfsreglur og ákveður starfskjör hans. Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir hönd þess í öllum málum sem varða venjulegan rekstur.  Hann sér um reikningshald og ráðningu starfsliðs.  Framkvæmdastjóri getur setið stjórnarfund óski stjórnin eftir því. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðaenda allar upplýsingar um rekstur félagsins, sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum. Framkvæmdastjóri skal ekki sitja í stjórn félagsins. Stjórn félagsins segir framkvæmdastjóra upp störfum.


ENDURSKOÐANDI

9. gr.

Á aðalfundi  félagsins skal kjósa tvo skoðunarmenn reikninga til að endurskoða reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja fyrir aðalfund. Skoðunarmenn má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.


REIKNINGSÁRIÐ
10. gr.
Starfsár og reikningsár félagsins er frá 1. janúar til 31. desember.  Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreiknings og lagt hann fyrir endurskoðanda eigi síðar en 31. mars ár hvert.
 
 
 
TEKJUR OG HAGNAÐUR
11. gr.
Aðildarfélög gera ekki arðsemiskröfu til félagsins. Verði hagnaður af rekstri félagsins skal honum varið til þeirra verkefna er greinir í 2. gr. samþykkta félagsins.  Hagnað og tap má flytja milli ára.
Tekjur félagsins skulu samanstanda af:


•       Árlegum félagsgjöldum aðildarfélaga,
•       Ýmsum öðrum framlögum og styrkjum.

  
LAGABREYTINGAR OG GILDISTAKA
12. gr.
Breytingar á lögum félagsins skulu bornar upp til samþykktar á löglega boðuðum aðalfundi og samþykkja með 2/3 hluta greiddra atkvæða. Tillögur að lagabreytingum skulu liggja fyrir og kynntar aðilum a.m.k. tveimur dögum fyrir aðalfund eða aukaaðalfund.


13. gr.
Félaginu verður því  aðeins slitið, að félagsslitin séu samþykkt á sama hátt og gildir um lagabreytingar.
Við slit og skipti félagsins skal verja eignum félagsins til hliðstæðra verkefna og tilgreind eru í 2. gr. eftir nánari ákvörðun aðalfundar.


14. gr.
Lög þessi öðlast gildi frá og með 13. apríl 2010.
Samþykkt á stofnfundi félagsins í Reykjavík 13. apríl 2010.

 

Lög með áorðnum breytingum sem samþykktar voru á aðalfundum 2013 og 2016

 

Breytingar sem gerða hafa verið varða:

Upphaflega var gert ráð fyrir að aðildafélagar þyrftu að vera búnir að tilkynna úrsögn úr  félaginu fyrir 1 .mars, en á aðalfundi þann 8.apríl 2011 var samþykkt að breyta 4. grein - þannig að nú stendur, ,, ...fyrir 1. febrúar..." .

Á aðalfundi 11.apríl 2013 voru gerðar breytingar á 5. grein - 5.lið - sem varðar kjör skoðunarmanna í stað löggilts endurskoðanda með vísan í 9. grein. Einnig var samþykkt breyting á 9. grein. Var áður:,, Stjórn félagsins skal velja löggiltan endurskoðanda (eða endurskoðendafélög) ásamt varamanni til að endurskoða reikninga félagsins fyrir hvert starfsár. Endurskoðanda má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins."

 

Á aðalfundi 14.apríl 2016 voru samþykktar breytingar á 4. grein. Á aðalfundi 27. aoríl 2017 voru samþykktar breytingar á 4. og 6. grein varðandi að opna fyrir aðild einstaklinga, og breytinga á aðildafyrirkomulagi varðandi atkvæði á aðalfundi. 

Bætt var við 4. flokki - stuðningsaðild sem er ætluð einstaklingum.